Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant boekhouder kortrijk personenbelasting AJ2022

Tax-On-Web geopend

Geplaatst op 20/05/2022

De aangiften personenbelasting voor het inkomstenjaar 2021 kunnen ingediend worden. Dit jaar zullen 3,75 miljoen inwoners een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen. Het is een expliciete aanbeveling om deze voorstellen grondig na te zien.

Zijn de gegevens juist en volledig: u hoeft niets te doen
Zijn de gegevens niet juist of onvolledig: pas de gegevens aan:
via het papieren antwoordformulier tegen 30 juni 2022;
via MyMinfin (Tax-On-Web) tegen uiterlijk 15 juli 2022.

Fiscale tips accountant boekhouder verandering overheid rijken

Artikel uit De Tijd - 2 mei 2022 - Ignace Van Doorselaere: 'Leg alleen de rijkste Belg een rijkentaks op'

Geplaatst op 09/05/2022

Wil men de bevolking echt een dienst bewijzen? Geef al wie werkt een hoger nettoloon door de lasten op arbeid te verlagen. Financier dat met een ontvetting van de overheid, de rijkste Belg. Vijf procent van het bruto binnenlands product of 20 miljard euro moet haalbaar zijn. Laat er geen twijfel over bestaan dat de rijkste Belg het met minder moet en kan doen. Die rijkste Belg torent qua inkomen ver boven de nummer twee uit. Zijn voorsprong is zo groot dat hij niet meer ingehaald kan worden.

De rijkste Belg is de overheid, met een jaarlijks inkomen van boven 200 miljard euro. Ondanks zijn gigantische inkomen is die rijkste Belg er niet in geslaagd over de generaties heen een eigen vermogen op te bouwen. Hij heeft alleen maar een groeiende schuld. Niet echt een voorbeeld voor zijn inwoners.

Fiscale tips accountant boekhouder aannemer 6% btw attest

6% attest : niet langer attest, maar factuurvermelding

Geplaatst op 17/03/2022

Om het 6% tarief op BTW vlak te kunnen toepassen moeten aannemers al decennialang aan bouwheren een attest vragen. Dat attest bevestigt de ouderdom en de aanwending van de woning waaraan werken uitgevoerd worden.

Het verlaagd BTW tarief van 6% is toepasselijk op werken in onroerende staat aan een woning die ouder is dan 10 jaar en die hoofdzakelijk als privéwoning aangewend wordt. (hoofdzakelijk is meer dan de helft)

Een nieuwe wet voorziet vanaf 1 januari 2022 in een vervanging van die bijkomende administratieve verplichting door een specifieke vermelding op de factuur.

Tijdens een overgangsperiode die loopt tot 30 juni 2022 kunnen aannemers wel nog gebruik maken van het vertrouwde attest 6% BTW.

Fiscale tips accountant boekhouder Kortrijk bedrijfswagen 2022

De bedrijfswagen wordt duurder vanaf 2022

Geplaatst op 04/01/2022

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die voor privéverplaatsingen of het woon-werkverkeer mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. Dat voordeel van alle aard wordt forfaitair berekend volgens onderstaande formule.

Formule: cataloguswaarde x CO2 percentage x 6/7 x leeftijdspercentage

Fiscale tips accountant boekhouder bedrijfswagen wagen auto

Vergroening bedrijfswagens

Geplaatst op 23/12/2021

De federale regering heeft een akkoord gesloten over de vergroening van de bedrijfswagens. De nieuwe regels gelden in de vennootschapsbelasting maar ook in de personenbelasting. Diesels, benzines en hybrides verliezen de komende jaren geleidelijk hun fiscale voordeel als bedrijfswagen.

Huidige regeling?

Met ingang van aanslagjaar 2021 wordt de aftrekbaarheid van autokosten berekend op basis van de gramformule.
Aftrek % = 120 % - (0,5 % x coëfficiënt brandstoftype x aantal gram/km CO2)
waarbij coëfficiënt brandstoftype:
= 1 voor voertuigen met een dieselmotor en dieselvarianten
= 0,90 voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale pk
= 0,95 voor voertuigen met een andere motor (o.a. benzine, LPG, benzine- & dieselhybride)

Het aftrekbaar gedeelte van de kosten voor auto’s waarvoor de formule moet worden gebruikt, mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%.
In de personenbelasting blijven wagens aangekocht vóór 01/01/2018  aftrekbaar t.b.v. 75 %.
Verder geldt de nieuwe formule niet voor wagens met een CO2 uitstoot van 200 (of meer) gram/km. Voor deze wagens wordt het aftrekbare gedeelte van de kosten forfaitair bepaald op 40%.
Alle autokosten moeten worden bepaald op basis van dit nieuwe – per voertuig te berekenen – percentage, bijvoorbeeld niet alleen de parkeerkosten, maar ook het aftrekbaar gedeelte van brandstofkosten dat vroeger forfaitair bepaald werd op 75%, moet volgens deze formule worden vastgesteld.
Uitzondering: de financieringskosten blijven wel voor 100% aftrekbaar.
Elektrische voertuigen hebben geen CO2 uitstoot en zijn 100 % aftrekbaar.

Bovendien is het belangrijk om weten dat er momenteel twee meetmethodes bestaan om CO2-uitstootgehaltes te bepalen, omdat op Europees niveau beslist werd over te schakelen naar een nieuwe metingsmethode: de klassieke ‘NEDC’-procedure (New European Driving Cycle) en de nieuwe ‘WLTP’-procedure (Worldwide harmonized Light vehicles Test). Zodoende zijn er sinds enige tijd twee CO2-uitstootgehaltes in omloop, nl. NEDC en WLTP. De WLTP vervangt stapsgewijs de oudere NEDC. Bij oudere wagens vermeldt het gelijkvormigheidsattest van de wagen normaal gezien nog enkel de NEDC-waarde. Voor nieuwe wagens (d.i. sinds het najaar van 2018) staan beide uitstoten vermeld op het gelijkvormigheidsattest.
Er is een vrije keuze tussen NEDC of WLTP.

Fiscale tips accountant boekhouder registratie registratierechten vlaanderen

Hervorming registratierechten

Geplaatst op 17/12/2021

De Vlaamse regering kondigde een hervorming van de tarieven van de registratierechten aan vanaf
1 januari 2022. Hieronder een overzicht:

Aankoop gezinswoning & verlaagd tarief

Het tarief voor de aankoop van de enige eigen woning wordt verlaagd van 6% naar 3%. Om van dit tarief te kunnen genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Wenst u te genieten van dit verlaagd tarief, dan dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

-De aankoop moet gebeuren door een natuurlijke persoon

-Het moet gaan om een zuivere aankoop: overdracht van een woning tegen betaling van prijs

-De geheelheid van de woning moet verworven worden

-De aangekochte woning moet de eigen woning worden: u moet er effectief gaan wonen en u inschrijven in het bevolkingsregister

-De aangekochte woning moet de enige woning zijn

-Indien u nog een andere woning bezit op het ogenblik van de aankoop, kan u alsnog genieten van het verlaagde tarief indien u er zich toe verbindt het andere goed te zullen verkopen en de verkoop ook effectief realiseert binnen het jaar na de aankoop van de nieuwe woning. 

Vanaf 2022 wordt deze periode opgetrokken naar 2 jaar.

Fiscale tips accountant boekhouder premie VAPZ pensioen

Premies VAPZ

Geplaatst op 26/11/2021

De gestorte premies aan uw VAPZ zijn in principe fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De sociale bijdragen zijn effectief en volledig betaald vóór 31 december van het betreffende jaar

- De premies bedragen maximum 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug

- De gestorte premies beperken zich tot het wettelijk maximum (3.302,77 EUR voor een gewoon WAPZ in 2021)

We wensen te benadrukken dat uw VAPZ slechts aftrekbaar is nadien u uw sociale bijdragen over 2021 correct heeft betaald. Gelieve na te zien dat de betaling van uw sociale bijdragen over 2021 tijdig gebeurt, bij voorkeur vóór 24 december 2021.

Fiscale tips accountant boekhouder BTW aftrek voertuigen

BTW aftrek op voertuigen

Geplaatst op 08/11/2021

De BTW-aftrek bij de aankoop, de leasing of de huur van een personenwagen is slechts gedeeltelijk aftrekbaar en maximaal 50 %. Dit geldt ook voor het onderhoud en herstelling van de personenwagens, net als de brandstofkosten. Ook bij fiscaal voordelige wagens zoals voor de hybride of elektrische wagens, is de BTW aftrekbeperking personenwagens van toepassing.

 Er zijn drie methodes mogelijk voor het bepalen van de BTW aftrek voor personenwagens:

Fiscale tips accountant kortrijk liquidatiereserves vennootschap

Liquidatiereserves en vennootschap onder de aandeelhouders

Geplaatst op 31/10/2021

De gebruikelijke manier voor een vennootschap om winst uit te keren aan haar aandeelhouders is onder de vorm van dividenden.
Dividenduitkeringen zijn sinds enkele jaren onderworpen aan het standaardtarief van 30% roerende voorheffing. Omdat het toen om een serieuze optrekking van het tarief ging, werden er ook enkele regimes ingevoerd om onder bepaalde voorwaarden winsten aan verminderde tarieven uit te keren.
Eén van die mogelijkheden is dat kleine vennootschappen hun winst kunnen reserveren via een zogenaamde liquidatiereserve.
Bij de aanleg is deze reserve onderworpen aan een anticipatieve heffing van 10%.

Fiscale tips accountant boekhouder bankrekening financien

Nieuw rekeningnummer voor belastingen

Geplaatst op 23/09/2021

Net je aanslagbiljet in de personenbelasting en de aanvullende belastingen (aanslagjaar 2021) ontvangen? Had je dan ook al opgemerkt dat je voortaan moet betalen op het nieuwe rekeningnummer BE42 6792 0000 0054?

Om het je gemakkelijker te maken, zal de Federale Overheidsdienst geleidelijk aan voor meer en meer types schulden dit rekeningnummer gebruiken. Zo zal je op termijn al je betalingen aan de FOD Financiën op dat ene rekeningnummer moeten doen. Veel eenvoudiger en overzichtelijker!

Een tip? Maak het jezelf gemakkelijk: betaal online via MyMinfin! Zo betaal je altijd veilig, op het juiste rekeningnummer en met de juiste mededeling.

Voor betalingen van personenbelasting en de aanvullende belastingen voor vroegere aanslagjaren, blijft nog wel het oude rekeningnummer van toepassing. Controleer dus steeds het rekeningnummer op je aanslagbiljet als je nog met een overschrijving werkt.

Bron: FOD Financiën – 13 september 2021

eerste vorige 1 laatste