Basislessen uit crisissituaties

Fiscale tips accountant boekhouder cursus crisis

Crisissen komen en gaan. Een onderneming leiden is vooral beseffen dat er vroeg of laat iets op u afkomt waar u geen rekening mee gehouden hebt. Het komt altijd uit een onverwachte hoek. Daarom is het belangrijk een aantal essentiële zaken steeds voor ogen te houden. Back to basics.

Oprichting

Reeds bij de oprichting is het belangrijk na te denken over de vennootschapsvorm. Soms wordt nogal vlug een VOF of CommV gekozen voor bepaalde activiteiten. Onder meer het voordeel om geen financieel plan te moeten opmaken speelt hier bijvoorbeeld een rol in. Vraag is echter als dat altijd wel verstandig is. Vooreerst is er bij een VOF en CommV een onbeperkte aansprakelijkheid. Dit blijft een risico op zich. Bij een BV is er beperkte aansprakelijkheid. Wel is een BV verplicht een uitgebreid financieel plan op te maken. Men kan er tegen op zien, maar het verplicht de toekomstige bedrijfsleider wel om na te denken over de financiering en haalbaarheid van zijn plannen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de sterkte van de onderneming weer. Solvabiliteit klinkt ingewikkeld, maar de berekening is eigenlijk vrij eenvoudig. Neem het eigen vermogen tegenover het totaal passief. Dit geeft een bepaalde ratio. Het hangt uiteraard wel voor een stuk af van de aard van de onderneming en de samenstelling van de balansposten, maar doorgaans is een ratio van minstens 30 % een goede solvabiliteitsratio.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft weer als een onderneming voldoende middelen heeft om zijn schulden op korte termijn terug te betalen. Om de berekening te doen plaatst u in principe de vlottende activa tegenover de schulden op ten hoogste 1 jaar. Ook hier hangt het af per onderneming of sector, maar een absoluut minimale ratio bedraagt in principe 1. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met de voorraad. Is de voorraad een belangrijk deel van de vlottende activa, dan wordt deze voorraad bij voorkeur, al dan niet volledig, uit de vlottende activa gehaald voor de berekening van de liquiditeitsratio. Let dus op voor een voorraad die niet meer vlot verkoopbaar is. Idem indien een deel van de klanten nog moeilijk inbaar zijn.

Uitkeringen

Sinds 2020 dienen uitkeringen uit de vennootschap vooraf gecheckt te worden aan de hand van een balanstest en liquiditeitstest. Dit lijkt op het eerste zicht wat formalistisch, maar het beklemtoont wel het belang van de solvabiliteit en de liquiditeit. Dit blijven de twee belangrijkste ratio’s voor ondernemingen.

Reserves opbouwen

Winst maken is uiteraard het doel van iedere vennootschap. Reserves opbouwen vraagt belastingen betalen. Niet altijd even aangenaam. Maar een noodzaak om een sterk bedrijf en een noodzakelijke buffer op te bouwen.

Ondertussen zitten we op een basistarief in de vennootschapsbelasting van 25 %. Het is ooit anders geweest met veel hogere tarieven vennootschapsbelasting.

Ook bij eventuele latere verkoop van het bedrijf speelt uiteraard de rentabiliteit en de cash flow de hoofdrol. Investeerders kopen bedrijven hoofzakelijk in functie van rendement.
Logisch.

Splitsing onroerend tegenover activiteit

Een belangrijk issue is een scheiding voor ogen houden van enerzijds het bedrijfsonroerend en anderzijds de activiteiten. Vroeger gooide het btw-aspect soms roet in het eten. Maar momenteel zijn er voldoende oplossingen opdat het btw-aspect dienaangaande geen obstakel meer kan zijn.  Veel bedrijfsleiders streven terecht naar enerzijds een patrimoniumvennootschap die het bedrijfsonroerend bezit en anderzijds een exploitatievennootschap. Uiteraard is dit zeer belangrijk voor risicospreiding. Bovendien geeft dit ook meer mogelijkheden bij een latere overname van de vennootschap. Een overnemer, al dan niet in het kader van familiale opvolging, kan interesse hebben in de activiteit zonder daarom onmiddellijk interesse te hebben in het onroerend goed. Of een overnemer kan beperkt zijn in financiële mogelijkheden.

Een dergelijke splitsing heeft het voordeel dat in eerste instantie de exploitatievennootschap kan overgenomen worden en dan op een later tijdstip de patrimoniumvennootschap die eigenaar is van het bedrijfsonroerend.