Jaarrekening 2020

Fiscale tips accountant boekhouder jaarrekening 2020

Naast de vele corona gerelateerde mogelijkheden en aandachtspunten die reeds veelvuldig besproken zijn, geven wij hierna enkele topics mee, interessant om weten voor uw jaarrekening 2020.

Afzonderlijk belastingtarief in resultaatneming van vrijgestelde reserves

Vrijgestelde reserves van vóór 2017 kunnen bij opname in het belastbaar resultaat, een afzonderlijk belastingtarief vennootschapsbelasting ondergaan van 15 %, of zelfs 10 %, in de plaats van het toepasselijke tarief vennootschapsbelasting van 25% of 20% in de betreffende aanslagjaren. Deze regeling is slechts mogelijk voor het aanslagjaar 2021 (boekjaar 2020) en het aanslagjaar 2022 (boekjaar 2021).

Deze afzonderlijke belasting vormt steeds een minimum te betalen belasting. Het in resultaat nemen van de belastingvrije reserve kan dus niet verrekend worden met aftrekposten zoals fiscale verliezen ed.

De afzonderlijke belasting moet mee ingecalculeerd zijn in de voorafbetalingen. Er geldt dus een belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen.

Het gaat om volgende belastingvrije reserves:

  • Investeringsreserves aangelegd gedurende AJ 1982
  • De nieuwe investeringsreserves
  • Verwezenlijkte meerwaarden, uitgezonderd meerwaarden op bedrijfsvoertuigen, gespreide te belasten meerwaarden, meerwaarden op binnenschepen en zeeschepen
  • Gedeelte van 20% voor gemaakte kosten boven werkelijk gedane kosten (120%-aftrek)
  • Vrijgestelde winsten van inschakelingsbedrijven

Het afzonderlijke tarief van 15% wordt verlaagd naar 10% onder de voorwaarde van herinvestering in materiële of immateriële vaste activa tijdens het belastbaar tijdperk. Dergelijke activa hoeven niet per se nieuw te zijn. Wel moeten ze afschrijfbaar zijn en mogen ze niet dienen als herbelegging bij andere welomschreven fiscale vrijstellingen / maatregelen. Investeringen in personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik met inbegrip van lichte vrachtwagens komen niet in aanmerking als herinvestering.

De in het belastbaar resultaat opgenomen vrijgestelde reserves komen in aanmerking voor de aanleg van een liquidatiereserve.

Intresten credit rekening-courant

Op een credit rekening-courant kunnen intresten gerekend worden. Deze intresten moeten marktconform zijn en hangen af van het risico in de vennootschap.

Sedert 01.01.2020 mogen zij niet meer bedragen dan een welbepaalde intrestvoet gebaseerd op de MFI-rentevoet. Voor inkomstenjaar 2020 bedraagt deze intrestvoet 4,06 % (voor inkomstenjaar 2021 4,07 %). Ondanks het wettelijk bepaald maximum sedert 01.01.20 blijft dit een interessante toekenning.

Deze intresten op credit-rekening couranten, na verrekening van 30 % in te houden roerende voorheffing, moeten niet meer worden aangegeven in de personenbelasting, en vormen evenmin een basis voor sociale bijdragen.

De intresten op een credit rekening-courant bestuurder of aandeelhouder zijn in de vennootschap  aftrekbaar voor het gedeelte van de credit rekening-courant die de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestort kapitaal op het einde van het belastbaar tijdperk niet overstijgt.

Sedert 01.01.2020 wordt deze beperking op de aftrekbaarheid ruimer geïnterpreteerd en geldt zij op elke ‘vordering’, in tegenstelling tot een ‘geldlening’ zoals vóór 01.01.2020.

Investeringsaftrek

De naar aanleiding van de corona-crisis verhoogde investeringsaftrek van 8 % naar 25 %, geldt evenzeer voor ondernemingen die niet lijden onder deze pandemie en blijft 25 % t.e.m. 31.12.2022.

Bovendien is de aftrek voor investeringen t.e.m. het boekjaar 2021 voor 2 jaar overdraagbaar i.p.v. 1 jaar. De oorspronkelijke voorwaarde van ‘fiscaal kleine vennootschap’ blijft behouden.

De aard van de activa waarin geïnvesteerd wordt, wijzigt evenmin (materiële of immateriële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen, uitsluiting personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik, minimum afschrijvingsperiode 3 jaar, …)

Verder wijzigt onder meer de fiscale aftrekbaarheid van kosten zoals geldboeten, autokosten, … en kan de wijziging op de regels inzake afschrijvingen (zie reeds besproken in eerdere edities) een beduidende impact hebben op het resultaat van 2020.