Tax Shelter 2020

Fiscale tips accountant boekhouder tax shelter Belgie

Tax shelter is een fiscale maatregel die belastingbetalende Belgische vennootschappen aanmoedigt om te investeren in de Belgische audiovisuele sector (sedert 2004) en in podiumkunsten (sedert 2017). Na goedkeuring van Europa zal ook de gaming sector in de toekomst hiervan kunnen genieten.

Dankzij tax shelter betaalt men minder vennootschapsbelasting.

Raamovereenkomst

De modaliteiten van een tax shelter investering worden vastgelegd in een raamovereenkomst opgemaakt tussen het bedrijf (= investeerder) en de tax shelter aanbieder (= producent). De productie waarin geïnvesteerd wordt, dient op voorhand erkend te zijn door de Vlaamse / Franstalige Gemeenschap.

De raamovereenkomst dient binnen de maand na de ondertekening geregistreerd te worden door de producent  bij de Belastingadministratie. De betaling van het investeringsbedrag dient te gebeuren binnen de 3 maanden na afsluiting van de raamovereenkomst.

Het maximale bedrag van de tax shelter investering wordt bepaald door de aangroei van de fiscale belaste reserves van het boekjaar. De tax shelter vrijstelling bedraagt 421% vanaf boekjaar 2020.

Er kan maximaal 50% van de aangroei van de belaste reserves als tax shelter vrijstelling worden aangelegd en dit met een maximum van 1.000.000 euro in het boekjaar 2020.

Deze maximale tax shelter vrijstelling van 1.000.000 euro stemt overeen met een maximale tax shelter investering van 237.529,69 euro in het boekjaar 2020.

Voorbeeld :

Winst van het boekjaar 2020 voor belastingen = 1.125.000 euro

(-) Belastingen 25% = 281.250 euro

Winst van het boekjaar 2020 na belastingen = 843.750 euro = aangroei belaste reserves

Maximale tax sheltervrijstelling 50% = 421.875 euro

Maximale tax shelterinvestering à 421% = 100.207,83 euro = afgerond 100.000 euro

Volgende vuistregel kan dus toegepast worden om het maximale bedrag aan tax shelter investering te bepalen : aangroei van de belaste reserves gedeeld door 8,42. (843.750 / 8,42 = 100.207,83 euro)

Voordelen

Bij een tax shelter investering van 100.000 euro in het boekjaar 2020 betekent dit het volgende :

1. Fiscaal voordeel (belastingen)

Belastingbesparing = 100.000 x 421% (fiscale vrijstelling 2020) x 25%
(belastingtarief 2020) = 105.250 euro
Fiscaal nettorendement = 105.250 – 100.000 = 5.250 euro = 5,25%

2. Financieel voordeel (intresten)

Financieel nettorendement = 100.000 x 4,198% (stortingen 1ste semester 2020) =
4.198 x 75% (na afhouding van 25% belastingen) = 3.148,50 euro = 3,15%

3. Totaal nettorendement

 Op jaarbasis = 5.250,00 + 3.148,50 = 8.398,50 euro (5,25% + 3,15%  = 8,40%)

Aandachtspunten

De voordelen zijn pas definitief als er een fiscaal eindattest van de Belastingadministratie en een voltooiingsattest van de Gewestgemeenschap verkregen wordt.

Deze attesten dienen afgeleverd te worden uiterlijk op 31 december van het vierde jaar na het jaar van ondertekening van de raamovereenkomst.

Het fiscaal voordeel wordt standaard ingedekt door een verzekeringspolis die deel uitmaakt van de raamovereenkomst waarbij de kosten ten laste zijn van de producent.

Het financieel voordeel kan bijkomend worden ingedekt door een bankgarantie waarbij de kosten ten laste zijn van de investeerder.

De keuze voor een producent gebeurt best aan de hand van een track record van vorige tax shelter projecten waaruit blijkt dat er telkens 100% definitieve fiscale vrijstelling werd bekomen door die producent.  Tevens wordt ook best gekozen voor solvabele producenten.  Bijkomend kan ook de spreiding van het investeringsbedrag over meerdere producenten overwogen worden om het fiscaal risico te beperken.

Tax shelter niet altijd wenselijk

 Voor de vennootschappen waarvan de winst wordt belast aan het verlaagd tarief vennootschapsbelasting van 20% of de vennootschappen met een verlies, is een tax shelter investering niet opportuun.

 Voor vennootschappen die winsten hebben die aan het basistarief vennootschapsbelasting van 25% onderworpen zijn en die overtollige liquide middelen beschikbaar hebben, is een goede tax shelter investering zeker het overwegen waard.