Verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers

Fiscale tips accountant boekhouder aannemer

Vanaf 1 juli 2018 zijn de aannemer, architect en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht om zich te verzekeren inzake de 10-jarige aansprakelijkheid. Hierbij werd de bouwpromotor buiten beschouwing gelaten, deze is niet onderworpen aan de nieuwe verzekeringsplicht.

Deze nieuwe verplichting heeft echter een beperkt toepassingsgebied en geldt enkel als aan volgende
3 voorwaarden is voldaan:

  • Het betreft werken aan gebouwen (fysieke arbeid) of intellectuele prestaties die ermee verband houden, m.a.w. zowel aannemers, architecten als andere dienstverleners in de bouwsector.
  • Het betreft gebouwen hoofdzakelijk bestemd voor bewoning.
  • Het betreft werken waarvoor tussenkomst van een architect verplicht is.

Deze verzekering zal enkel slaan op schadegevallen die binnen deze 10-jarige aansprakelijkheid vallen. Dit wil dus zeggen problemen en gebreken omtrent stabiliteit, stevigheid en waterdichtheid van het gebouw. Er zijn echter ook enkele uitsluitingen binnen de verzekering die bij wet zijn vastgelegd, namelijk schade door vandalisme, een zware fout, gebrek aan voorzorgsmaatregelen of door fouten te wijten aan een gebrekkige toestand. Ook schadegevallen, ontstaan door op een strafrechtelijke wijze te werk te gaan, vallen buiten deze verzekering.

Wanneer men deze wet niet opvolgt, kan de onderneming aansprakelijk gesteld worden bij eventuele problemen en is het bovendien mogelijk dat de overheid boetes zal opleggen aan de overtreders, die kunnen oplopen tot 10.000 EUR.

Met deze nieuwe wetgeving wil de overheid de discriminatie met de reeds bestaande verzekeringsplicht van architecten wegnemen (de verplichting geldt nu ook voor aannemers en studiebureaus) alsook ervoor zorgen dat de 10-jarige aansprakelijkheid van elke aannemer gedekt is.

Om een bepaalde vorm van controle daarop te creëren, dienen volgende zaken te gebeuren. De aannemer moet ervoor zorgen dat er op elke werf een attest aanwezig is waaruit blijkt dat er werd voldaan aan de verzekeringsplicht. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan kunnen de werken niet van start gaan. Dit verzekeringsattest zal ook bezorgd moeten worden aan de bouwheer en de architect. Indien er voor de werken een lening werd afgesloten, dient ook de bank dit verzekeringsattest te ontvangen. Tenslotte heeft ook de notaris bij verkoop een exemplaar van dit attest nodig, die hij dan zal bezorgen aan de koper.

Naast deze administratieve gevolgen, leeft ook het gevoel bij de consumenten dat hierdoor de prijs van bouwen de lucht zal ingaan. De kans dat de prijzen stijgen is niet uit te sluiten want aannemers zullen de extra kost, ontstaan door de bijdragen, doorrekenen aan hun klanten waardoor de prijzen automatisch zullen stijgen. Volgens de eerste berichten zullen de kosten van de verzekeringspremie gemiddeld
2.000 EUR à 3.000 EUR bedragen.

Diverse verzekeringsmaatschappijen bieden ondertussen deze soort verzekering aan. Meestal zal er keuze zijn tussen twee soorten verzekeringen, namelijk een globale verzekering en een individuele. Het verschil ligt hem zoals de naam het zelf zegt in het feit dat de globale verzekering alle instanties, die te maken hebben met het verzekerde project, zal verzekeren. In tegenstelling tot de individuele polis waar enkel de verzekeringsnemer zal worden gedekt. Ook is het mogelijk om één polis af te sluiten voor alle werven, zijnde een jaarpolis ofwel kan er geopteerd worden om per werf een polis af te sluiten.

De wet voorziet per schadegeval in een minimale verzekeringsdekking. Deze mag niet lager zijn dan 500.000 EUR, in het geval dat de waarde van de wederopbouw 500.000 EUR overstijgt. Indien de waarde van de wederopbouw minder bedraagt dan 500.000 EUR mag de minimale verzekeringsdekking niet lager zijn dan de waarde van wederopbouw. De minimale dekking geldt per gebouw. In het geval van een appartementsgebouw wordt de minimale dekking verleend voor het gebouw in zijn geheel en niet per appartement.

De wet geldt voor de woningbouw waarvoor de definitieve bouwvergunning wordt afgeleverd na
1 juli 2018. Op tijd informeren is dus de boodschap! Overigens is het nog niet duidelijk of u nog een verzekering kan bekomen, eens het bouwproject al gestart is.