Wijzigingen anno 2017 aan uw uitkeringen uit de vennootschap

Fiscale tips boekhouder accountant dividend

Hierna lichten wij de voornaamste wijzigingen vanaf 2017 toe aan uw uitkeringen uit de vennootschap. Deze wijzigingen hebben voornamelijk een invloed op de dividenden en de intresten rekening-courant, dit door de stijging van de algemene roerende voorheffing van 27% naar 30% voor toekenningen vanaf 01.01.2017.

Onderstaand bezorgen wij graag een update van ons overzicht inzake de verschillende vormen van dividenduitkeringen.

Gewoon tarief
incl. crisisbijdrage
Liquidatie 30% /
Dividend 30%

Liquidatie 10%
(liquidatiereserve
ontbinding)

Dividend 15%
(VVPR bis
aandelen)
Dividend 30%
(liquidatie-
reserve < 5j.) (*)
Dividend 15%
(liquidatie-
 reserve > 5j.)
Winst vóór belasting
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vennootschapsbelasting
-33,99
-33,99
-33,99
-33,99
-33,99

-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
Te bestemmen winst
66,01
66,01
66,01
66,01
66,01
Anticipatieve heffing
0,00
-6,00
0,00
-6,00
-6,00

-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
Tussensaldo
66,01
60,01
66,01
60,01
60,01
Roerende voorheffing
-19,80
0,00
-9,90
-12,00
-3,00

-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
Netto uit te keren
46,21
60,01
56,11
48,01
57,01


Belastingdruk
53,79
39,99
43,89
51,99
42,99


Verlaagd tarief
schijf < 25 000,00 EUR
incl. crisisbijdrage
Liquidatie 30% /
Dividend 30%

Liquidatie 10%
(liquidatiereserve
ontbinding)

Dividend 15%
(VVPR bis
aandelen)
Dividend 30%
(liquidatie-
reserve < 5j.) (*)
Dividend 15%
(liquidatie-
 reserve > 5j.)
Winst vóór belasting
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Vennootschapsbelasting
-24,98
-24,98
-24,98
-24,98
-24,98

-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
Te bestemmen winst
75,02
75,02
75,02
75,02
75,02
Anticipatieve heffing
0,00
-6,82
0,00
-6,82
-6,82

-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
Tussensaldo
75,02
68,20
75,02
68,20
68,20
Roerende voorheffing
-22,51
0,00
-11,25
-13,64
-3,41

-----------
-----------
-----------
-----------
-----------
Netto uit te keren
52,51
68,20
63,77
54,56
64,79


Belastingdruk
47,49
31,80
36,23
45,44
35,21


(*) Aanleg liquidatiereserve vanaf aanslagjaar 2018            

Wat uiteindelijk wijzigt t.o.v. 2016, is de eerste en vierde kolom.

Concreet kan nog steeds een liquidatiereserve worden aangelegd mits betaling van een anticipatieve heffing van 10%, waarbij er geen roerende voorheffing meer moet worden betaald bij een latere ontbinding, of waarbij er bijkomend 5% roerende voorheffing moet worden betaald bij uitkering na een wachtperiode van 5 jaar. In de veronderstelling van het laagste tarief vennootschapsbelasting, betekent dit concreet een totale belastingdruk van respectievelijk 31,80% of 35,21%. (tweede en vijfde kolom)

Ook de mogelijkheid van de uitkering van dividenden onder de regeling ‘VVPR bis’ kan nog steeds aan 15% roerende voorheffing (vanaf het derde boekjaar na inbreng van het kapitaal), uiteraard mits het voldoen aan de ‘VVPR bis voorwaarden’, waarbij de totale belastingdruk 36,23% bedraagt in de veronderstelling van het laatste tarief vennootschapsbelasting. (derde kolom) Bovenvermelde regelingen ondergingen geen wijzigingen. Wij menen dat deze vormen van uitkeringen uit een KMO zeer interessante vormen zijn en blijven.

Als binnen de 5 jaar een dividend wordt uitgekeerd uit de aangelegde liquidatiereserve (vanaf aanslagjaar 2018), bedraagt de bijkomend te betalen roerende voorheffing 20% (i.p.v. 17% in 2016) en wordt de totale belastingdruk bij het laagste tarief vennootschapsbelasting 45,44% (i.p.v. 43,39% in 2016) (vierde kolom), wat concreet een belastingverhoging betekent van 2,05%. De invloed van deze wijziging is ons inziens niet ingrijpend aangezien deze vorm van dividend slechts bij een dringende nood aan geldmiddelen zal worden uitgekeerd. Er is immers een aanzienlijk groot verschil met de (niet gewijzigde) uitkering na een wachtperiode van 5 jaar. (Verschil belastingdruk +/- 10%)

Het aanleggen van een liquidatiereserve en de mogelijkheid tot het vormen van VVPR bis kapitaal (onder bepaalde voorwaarden) is enkel mogelijk voor KMO vennootschappen. Uitkeringen uit grote vennootschappen ondergaan dan ook de grootste wijzigingen.

De totale belastingdruk n.a.v. een klassiek dividend bedraagt 47,49% bij de laagste tarieven vennootschapsbelasting en 53,79% bij het gewoon tarief vennootschapsbelasting, wat een belastingverhoging van respectievelijk 2,25% en 1,98% betekent t.o.v. 2016. De totale belastingdruk op de hoogste schijf in de personenbelasting bedraagt 53,50%, rekening houdende met gemeentelijke opcentiemen van 7%. Op het netto beroepsinkomen in de personenbelasting zijn weliswaar nog sociale bijdragen verschuldigd. Hoewel sociale bijdragen aftrekbaar zijn, vormen zij bij een tarief van 21% nog steeds een netto kost van 9,77%.

Intresten op uw rekening-courant in de vennootschap worden vanaf 01.01.2017 eveneens uitgekeerd mits inhouding van 30% roerende voorheffing. Deze intresten zijn, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, waardoor de uiteindelijke belastingdruk 30% blijft en 70% van de intresten uitkeerbaar is. De belastingverhoging t.o.v. 2016 is desgevallend de stijging van de algemene roerende voorheffing van 3%.

Dividenden en intresten op uw rekening-courant zijn na inhouding van de bevrijdende roerende voorheffing niet meer onderworpen aan personenbelasting, en bij deze evenmin aan gemeentebelastingen en sociale bijdragen.

Ondanks de stijging van de roerende voorheffing, die in het bijzonder de opbouw van persoonlijke geldmiddelen voor een zelfstandige aantast, blijven de meeste vormen van  uitkeringen interessant en is een vennootschap nog steeds aangewezen.

Elke Sanctorum, accountant IAB, belastingconsulent IAB