Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Verplichte vermeldingen creditnota's

Geplaatst op 29/08/2014


Een creditnota wordt uitgereikt indien in de oorspronkelijke factuur een fout is opgetreden. De creditnota vermeldt dezelfde verplichtingen zoals de factuur (zie nieuwsbrief maart 2014, nieuwsbrief februari 2013), maar uiteraard dient u 'Factuur' te vervangen door 'Creditnota'.

Fictieve facturen: bijzondere aanslag 309%

Geplaatst op 29/08/2014


Artikel 219 WIB 1992 (aanslag 309%)
Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op kosten vermeld in artikel 57 die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave, alsmede op de verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden.
'Artikel 57 WIB 1992: De volgende kosten worden slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de koning bepaalt:
1° commissies, makelaarslonen, handels- of restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen alle aard die voor de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn, behoudens de in artikel 30, 3°, bedoelde bezoldigingen;
2° bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden, aan gewezen personeelsleden of hun rechtverkrijgenden, met uitzondering van de sociale voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vastgesteld;
3° vaste vergoedingen toegekend aan leden van het personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten aan de werkgever.