Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant boekhouder Kortrijk nieuw wetboek WVV

Het nieuwe WVV

Geplaatst op 31/01/2019

De grondige hervorming van het vennootschapsrecht gaat gepaard met de invoering van het “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” (afgekort “WVV”).
Het aantal vennootschapsvormen wordt drastisch verminderd. Het huidig Wetboek van vennootschappen telt immers 18 vennootschapsvormen (inclusief de Europese vennootschappen). De invoering voorziet nog slechts 4 basisvormen

Fiscale tips accountant boekhouder kortrijk verhuur gebouwen

Verhuring van gebouwen en btw

Geplaatst op 01/01/2019

De basisvoorwaarden om de optie tot verhuur van een gebouw met btw te kunnen uitoefenen blijven ongewijzigd:
Het moet gaan om een (gedeelte van) gebouw, eventueel met bijhorend terrein én de huurder moet een btw-plichtige zijn die het goed uitsluitend voor zijn btw-plichtige activiteit gebruikt. De huurder mag ook een vrijgestelde btw-plichtige zijn (bv. een dokter).

Onder een gedeelte van een gebouw wordt onder deze wetgeving verstaan een gedeelte dat economisch zelfstandig geëxploiteerd kan worden (verhuurd en gebruikt). Er moet van buitenaf toegang zijn tot de verhuurde ruimtes, zonder dat men hiervoor door ruimtes moet gaan die uitsluitend voor andere dan beroepsdoeleinden worden gebruikt.

Onder bijhorend terrein wordt verstaan het kadastraal perceel waarop het gebouw is opgericht en dat samen met het gebouw wordt verhuurd door eenzelfde persoon.
De optie om de verhuur aan btw te onderwerpen moet gezamenlijk worden uitgeoefend door de verhuurder en de huurder. Concrete modaliteiten zullen bij Koninklijk Besluit moeten worden vastgelegd. In de memorie van toelichting staat ter verduidelijking dat een pro fisco verklaring in de huurovereenkomst in principe hiertoe volstaat.