Disclaimer

1. Gebruiksvoorwaarden website

1.1 Het gebruik van de websites van Sanctorum en co zijn onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Sanctorum en co kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van Sanctorum en co. Hoewel Sanctorum en co hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Sanctorum en co kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster of via harelbeke@sanctorum-co.be.

1.3 Sanctorum en co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.

1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Sanctorum en co garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen Sanctorum en co en de beheerders van die sites.

1.6 Het is mogelijk dat de website van Sanctorum en co gebruik maakt van "cookies", kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen.U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie  wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te  maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Deze site maakt onder andere gebruik van volgende cookies:
Addthis: __atuvc. Dit is een cookie van de externe dienst Addthis om content te sharen.
Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Dit zijn cookies om de bezoekersaantallen bij te houden, deze bevatten echter geen persoonlijke gegevens.

1.7 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van Sanctorum en co, moet u op voorhand contact opnemen met onze webmaster.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Sanctorum & Co behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden volgens de wetgeving en normen.

Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld voor o.a. toegang tot onze elktronische nieuwsbrief of bij sollicitatie. Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties waaronder IP-adressen, gebruik van de site, taal en type van de browser,...

Onze website en diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze personen een toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via harelbeke@sanctorum-co.be zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de groep Sanctorum & Co is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze website houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Sanctorum & Co verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Type persoonsgegevens

Sanctorum & Co verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website kunnen verwerken:

Sanctorum & Co verzamelt automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal Sanctorum & Co, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht, wanneer u toegang kreeg tot de website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Sanctorum & Co toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzamelen van de persoonsgegevens

Bovenstaande persoonsgegevens worden verzameld door:

Gebruik van de persoonsgegevens

Sanctorum & Co kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:  

Delen met derden

Sanctorum & Co zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden tenzij, en alleen als dit noodzakelijk is, voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien het noodzakelijk is dat Sanctorum & Co in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Privacy wetgeving.  

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Sanctorum & Co uw persoonsgegevens openbaar maakt:

De persoonsgegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar harelbeke@sanctorum-co.be. Sanctorum & Co zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

3. Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Kortrijk (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

RPR Gent, Afdeling Kortrijk