Profiel & diensten

Kantoren

Rekentools

Contact

Accountant Sanctorum & Co BVBA

Maak kennis met onze meest actuele topics en fiscale tips. Aan geïnteresseerden bieden wij graag enkele nuttige links alsook diverse tools voor het berekenen van het voordeel alle aard wagen en voordeel alle aard bewoning. Voor tips en advies omtrent uw boekhouding staan wij u graag persoonlijk te woord.


Fiscale tips accountant kortrijk voorzieningen

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Geplaatst op 25/06/2017

In deze bijdrage wensen wij de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken van een fiscaal aftrekbare voorziening voor risico’s en kosten.

In beginsel zijn beroepskosten aftrekbaar, indien zij in het belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Dit betekent dat zij in het belastbare tijdperk werkelijk moeten betaald of gedragen zijn, of een zeker en vaststaand karakter hebben.

Zijn eveneens aftrekbaar, de ‘voorzieningen voor risico’s en kosten, die door ondernemingen worden geboekt om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn’. Deze aftrekbaarheid is voorwaardelijk waarbij de bewijslast bij de belastingplichtige ligt.

Fiscale tips accountant afbraak en heropbouw

Afbraak en heropbouw tegen 6% BTW: wat kan en wat kan niet ?

Geplaatst op 02/05/2017

De afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van woningen geniet in bepaalde Belgische steden het verlaagd btw tarief van 6%. De bedoeling van de maatregel was de bestrijding van de leegstand en de onbewoonbaarheid van oude stadswijken.

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn :

- De afbraak gaat gepaard met de wederopbouw en ze vormen samen één handeling.

- Het gebouw wordt na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning.  Van belang is wel dat er sowieso een woonfunctie aan verbonden is. Kan dus toegepast worden voor een nieuwbouw die maximaal voor 49% beroepsmatig gebruikt zal worden.

- De privé woning is gelegen in een van de 32 bedoelde steden.

- Vooraleer de btw opeisbaar wordt dient de bouwheer (natuurlijk persoon of vennootschap) het aannemingscontract en een afschrift van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw in te dienen bij het btw-controlekantoor waar het gebouw gelegen is. Enkel de bouwheer (m.n. die het gebouw laat afbreken en heroprichten) kan van de gunstregeling genieten.

- De werken zijn uit te voeren door een op het tijdstip van het sluiten van de aannemingsovereenkomst geregistreerde aannemer.

Fiscale tips accountant boekhouder controle

Loopt u dit jaar in het vizier van de fiscus?

Geplaatst op 26/04/2017

In deze nieuwsbrief willen we een artikel weergeven dat op 20.04.2017 verschenen is in De Tijd. De fiscus heeft op zijn website bekendgemaakt wie dit jaar een hoger risico op een controle of een vraag om inlichtingen loopt. Het gaat om particulieren en bedrijven.

PETRA DE ROUCK

Al enkele jaren communiceert de federale overheidsdienst Financiën over de lopende en geplande controleacties. De bedoeling daarvan is iedereen aan te sporen zijn fiscale verplichtingen correct na te komen. Zo hebt u een beter idee van de kans dat u een belastingcontrole zult krijgen of dat de fiscus u bijkomende inlichtingen of documenten zal vragen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen controles bij particulieren en bij ondernemingen.  Naast onderstaande specifieke aandachtspunten voert de fiscus uiteraard nog andere controles uit.

Fiscale tips accountant voorschot BTW

Kwartaalvoorschotten zijn niet meer nodig

Geplaatst op 15/03/2017

De kogel is door de kerk! Vorig jaar kondigde de minister van Financiën aan dat de kwartaalvoorschottenregeling zou worden geschrapt. Ingevolge de administratieve vereenvoudiging werd het Koninklijk Besluit aangepast en zal de schrapping gelden vanaf 1 april 2017. Hierdoor zullen kwartaal- en maandaangevers op gelijke voet behandeld worden voor wat betreft de betaling van de verschuldigde btw.

Dit betekent dat vanaf het tweede kwartaal van dit jaar de kwartaalaangevers, net zoals dit het geval is bij de maandaangevers, de verschuldigde btw die blijkt uit de kwartaalaangifte pas moeten betalen uiterlijk op de indieningsdatum van de aangifte.