CORONA ALERT

Fiscale tips accountant kortrijk corona virus

Nu het coronavirus ook in ons land zijn intrede heeft gedaan, zullen heel wat ondernemingen (financiële) gevolgen ondervinden. Alle natuurlijke- of rechtspersonen met een ondernemingsnummer die tijdelijk in financiële moeilijkheden geraken door het coronavirus, komen in aanmerking voor financiële steun als zij de daadwerkelijke hinder door de verspreiding van het virus aantonen. (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties,…)

Aan de hand van dit bewijs kunnen de ondernemingen steun aanvragen bij de FOD Financiën. Het aanvraagformulier is beschikbaar via onderstaande link: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

We vatten deze steunmaatregelen graag voor u samen

FISCALE STEUN

 • Ondernemingen kunnen voor de betaling van bepaalde belastingen, het gaat om BTW, bedrijfsvoorheffing, personen- en vennootschapsbelasting, een afbetalingsplan verkrijgen tot 30 juni 2020, alsook een vrijstelling van nalatigheidsintresten en kwijtschelding van boetes ingevolge de gespreide betaling.
 • De aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing (Vlaamse overheid) worden uitgesteld tot september 2020.

SOCIALE STEUN

Een uitstel van betaling of vrijstelling voor de voorlopige sociale bijdragen van de zelfstandigen voor de eerste 2 kwartalen van 2020 kan worden ingediend.

 • Kwartaal 1 van 2020: uitstel mogelijk tot 31 maart 2021
 • Kwartaal 2 van 2020: uitstel mogelijk tot 30 juni 2021

De aanvraag moet ingediend worden voor:

 • 31 maart 2020: betreffende het 1e en 2e kwartaal van 2020
 • 15 juni 2020: betreffende het 2e kwartaal van 2020

Er zullen geen verhogingen of intresten worden aangerekend en uw sociale rechten worden gevrijwaard.

Eventuele verminderingsaanvragen van sociale bijdragen kunnen ook een oplossing bieden wanneer er een daling in inkomsten vastgesteld wordt.

 • Daarnaast kan er ook een afbetalingsplan bekomen worden voor de patronale bijdragen voor de ondernemingen voor de eerste 2 kwartalen van 2020. Die kunnen gespreid worden over een periode van 18 maanden, zonder gerechtelijke invordering.
 • Indien u gedwongen bent om uw activiteit te onderbreken of stop te zetten, kan u onder bepaalde voorwaarden genieten van een vervangingsinkomen binnen het kader van het overbruggingsrecht. Tijdens het overbruggingsrecht mag er geen enkele vorm van inkomen zijn (dus ook bedrijfsleiderslonen moeten opgeschort worden).

ECONOMISCHE STEUN

 • Bepaalde ondernemingen zullen hun personeel niet langer kunnen tewerkstellen, zij kunnen beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen. Deze tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt zowel voor arbeiders als bedienden. (al zijn de voorwaarden voor bedienden niet altijd eenvoudig) De ondernemingen moeten zich hiervoor richten tot de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Er zal een link moeten zijn tussen het coronavirus en de overmacht. Hiervoor contacteren we best uw sociaal secretariaat.
 • De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.
 • Ondernemingen in financiële moeilijkheden zullen bij hun banken een nieuwe schuldenregeling kunnen aanvragen. De Vlaamse regering zal met betrekking tot deze nieuwe schuldenregeling garant staan voor 75 %.
 • Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment. Het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het coronavirus wordt als een kantelpunt aanvaard.
 • Ondernemingen die via Flanders Investment and Trade geregistreerd zijn voor deelname aan beursbijeenkomsten in het buitenland krijgen bij annulatie hun geld terug. 

Bovenop voormelde steunmaatregelen geven we nog een aantal belangrijke aandachtspunten mee:

 • Bij vermoeden van een besmette medewerker moet deze zo snel mogelijk thuis blijven en een huisarts consulteren. De behandelende arts zal dan verder de nodige maatregelen nemen.
 • Een werkgever kan niemand verplichten om vakantiedagen op te nemen, zelfs niet als de medewerker uit een risicogebied terugkeert. Er kan wel gevraagd worden om te telewerken, maar de werknemer is hiertoe niet verplicht. Op praktisch vlak dient er een overeenkomst voor occasioneel telewerk opgemaakt te worden.
 • Mensen die pakketten uit China ontvangen, lopen geen risico om het nieuwe virus te krijgen. Het virus overleeft niet lang buiten het lichaam en al zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen.

Op onderstaande website kunnen jullie veel nuttige informatie terugvinden betreffende het coronavirus:

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/coronavirus-antwoord-op-jouw-meest-gestelde-vragen

Tot slot wensen we te benadrukken dat alle opgesomde maatregelen mogelijks nog zullen worden aangevuld met nieuwe maatregelen die op heden nog niet gekend zijn. Daarenboven zijn de beroepsorganisaties volop bezig met onderhandelingen voor extra steunmaatregelen. We volgen dit zo optimaal mogelijk op en trachten u hierin te begeleiden en te adviseren.

Indien u bepaalde maatregelen wenst te genieten, dan raden we aan om contact op te nemen met uw dossierverantwoordelijke teneinde de juiste stappen te kunnen zetten.

Bovenal hopen we dat u en uw familie gespaard kunnen blijven van het virus.