Intracommunautaire levering - bestemmingsdocument

Fiscale tips accountant bestemmingsdocument leveringen

Ingevolge een nieuwe beslissing (E.T. 129.460 dd. 01.07.2016) kan het intracommunautair vervoer o.a. bewezen worden a.d.h.v. een ‘bestemmingsdocument’. Hierna volgt een overzicht van de toepassingsvoorwaarden.

Opdat een belastingplichtige persoon een vrijgestelde intracommunautaire levering kan doen, dienen volgende voorwaarden cumulatief vervuld te zijn:
1)    De koper is gevestigd in een andere EU-lidstaat met een geldig BTW-nummer;
2)    De goederen worden vervoerd vanuit België naar een andere EU-lidstaat.

1)    De koper is gevestigd in een andere EU-lidstaat met een geldig BTW nummer

De koper moet gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat en gehouden zijn de goederen aldaar aan de BTW te onderwerpen. Hiertoe dient de koper te beschikken over een geldig buitenlands BTW-nummer op het moment van levering. De koper dient de aankoop in zijn BTW-aangifte te verwerken als een intracommunautaire verwerving. De verkoper neemt de levering op in het vak 46 (of 48 voor creditnota’s) van de BTW-aangifte en dient een overeenstemmende IC-listing in.

2)    De goederen worden vervoerd vanuit België naar een andere EU-lidstaat

De goederen moet vervoerd worden vanuit België met als bestemming een andere EU-lidstaat.

Aan de fiscus moet het bewijs van dit vervoer bewezen worden a.d.h.v. een geheel van gebruikelijke en overeenstemmende documenten, bv. bestelbons, vervoerfacturen, vervoerbewijzen, betalingsstukken, contracten, … Elk bewijsstuk is toegelaten, maar geen enkel document is op zich voldoende.

Het vervoerdocument vormt hierbij een essentieel bewijsstuk. Dergelijk bewijsstuk is echter niet steeds een evidentie, bv. als de koper zelf zorgt voor het vervoer. Daarom werd voorzien in een alternatief bewijsdocument, nl. het bestemmingsdocument.

Het bestemmingsdocument attesteert dat de goederen in het bezit zijn van de koper in een andere EU-lidstaat dan België, ongeacht de overeengekomen leveringsvoorwaarden. De koper dient dit document te ondertekenen.

De leverancier kan per afzonderlijke levering vrij opteren voor dit alternatief vervoerbewijs. Op het bestemmingsdocument mogen alle intracommunautaire leveringen aan eenzelfde klant voor maximum drie opeenvolgende kalendermaanden opgenomen worden.

Op het bestemmingsdocument moeten minstens volgende zaken opgenomen worden:
-    de naam, het adres en het BE-nummer van de leverancier;
-    de naam, het adres en het btw-identificatienummer (toegekend door een andere lidstaat dan België) van de koper;
-    de bevestiging dat het de aankomst van een intracommunautaire levering van goederen in de zin van artikel 138, lid 1, van de richtlijn 2006/112/EG betreft;
-    de periode waarop het document betrekking heeft, i.e. de periode van maximaal drie opeenvolgende kalendermaanden waarin de goederen door of voor rekening van de koper in ontvangst werden genomen;
-    met betrekking tot de geleverde goederen:
o    een beschrijving van de geleverde goederen, meer bepaald hun gebruikelijke benaming en hoeveelheid;
o    een eenduidige verwijzing naar de factuur of facturen: per factuur het factuurnummer en de datum van de factuur of, indien nog geen factuur werd uitgereikt, een andere tussen de partijen gebruikte referentie die ondubbelzinnig aan de factuur kan worden gelinkt (ordernummer, nummer leveringsbon, nummer pro formafactuur, enz.) op voorwaarde dat zowel de verkoper als de koper in het bezit zijn van een exemplaar van dergelijk document;
o    de maand en het jaar van de ontvangst van de geleverde goederen;
o    de plaats buiten België, maar binnen de Gemeenschap, van aankomst van het vervoer van de goederen die het voorwerp zijn van de intracommunautaire levering (lidstaat, stad/gemeente);
o    de prijs in euro van de geleverde goederen (excl. btw);

Het bestemmingsdocument moet getekend worden door de koper, of door een persoon die daartoe door de koper werd aangeduid en die uit hoofde van zijn administratieve functie binnen de onderneming mag geacht worden kennis te hebben van de door de onderneming verrichte aankopen, met de vermelding ‘Ontvangen voor …………’, naam en datum.

Het bestemmingsdocument moet worden ondertekend binnen de drie maanden na het verstrijken van de periode waarop het betrekking heeft.  De leverancier moet op voorhand de identiteit en de hoedanigheid van deze persoon door de koper laten bevestigen en moet erop toezien dat hij in het bezit komt van het ondertekende bestemmingsdocument.

De beslissing voorziet in een elektronische vorm van het bestemmingsdocument.

Er geldt een weerlegbaar vermoeden van correctheid van het bestemmingsdocument mits de verkoper eveneens de verkoopfactuur, de betalingsbewijzen en de factuur met betrekking tot het vervoer (indien het vervoer voor rekening van de verkoper gebeurt) kan voorleggen. Tevens dient de levering op de IC-listing opgenomen te zijn en dient de verkoper alles te doen wat redelijkerwijs binnen zijn mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat hij niet bij belastingfraude betrokken geraakt. Zoals eerder gemeld is het bestemmingsdocument op zich niet voldoende om het intracommunautair vervoer te verantwoorden.  Het intracommunautair vervoer dient bewezen te worden a.d.h.v. een geheel van gebruikelijke en overeenstemmende documenten (zie punt 2, 2de alinea).  Het bestemmingsdocument betreft een onderdeel van de bewijsstukken.

Bovenvermeld bestemmingsdocument is een versoepeling van de bewijslast van een intracommunautaire levering die in de praktijk vooral bij vervoer door de koper een belangrijk bewijsdocument kan zijn.

Hier vindt u een voorbeeld van bestemmingsdocument.

Frank Sanctorum

September 2018