Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant boekhouder vennootschapsbelasting

Hervorming vennootschapsbelasting – een greep uit de vele maatregelen.

Geplaatst op 25/01/2018

Op vrijdag 22 december 2017 werd de hervorming vennootschapsbelasting door het Parlement gestemd.  De hervorming maakt deel uit van het zomerakkoord van de regering Michel. Hierbij geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Tariefdaling

Vanaf aanslagjaar 2019 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste start vanaf 01.01.2018) bedraagt het basistarief 29,58% (incl. crisisbijdrage). Het basistarief daalt vanaf aanslagjaar 2021 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste start vanaf  01.01.2020) verder naar 25% (de crisisbijdrage wordt afgeschaft).

Fiscale tips accountant boekhouder zomerakkoord

Zomerakkoord opent perspectieven voor interessante uitkeringen

Geplaatst op 18/12/2017

Het zomerakkoord van de regering Michel brengt een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting met zich mee. De hervorming zal in twee fasen verlopen, 1e fase vanaf aanslagjaar 2019, de 2e fase vanaf aanslagjaar 2021.

Momenteel is nog niets definitief. De wetteksten worden zoals gewoonlijk verwacht in het Staatsblad van
31 december 2017.

De tariefdaling binnen de vennootschapsbelasting is de absolute blikvanger. Vanaf aanslagjaar 2019 bedraagt het basistarief 29,58% (incl. crisisbijdrage). Het basistarief daalt vanaf aanslagjaar 2021 verder naar 25%. (met afschaffing crisisbijdrage)

Fiscale tips accountant dagvergoeding

Uw forfaitaire dagvergoeding vanaf september 2017

Geplaatst op 22/10/2017

Vanaf september 2017 wijzigen de toekenningsvoorwaarden voor binnenlandse dagvergoedingen aan ambtenaren. Aangezien deze regelgeving als een ‘ernstige norm’ wordt aanvaard voor de toekenning van dagvergoedingen in de privé sector, heeft dit uiteraard ook een impact op de dagvergoedingen die een vennootschap betaalt aan haar werknemer of bedrijfsleider.

Een werknemer of bedrijfsleider kan de beroepsmatige kosten werkelijk laten (terug)betalen door de vennootschap. Hiertoe is een volledige verantwoording vereist en moet bijgevolg voor elke uitgave een bonnetje of ticket voorhanden zijn. Er kan eveneens geopteerd worden voor de toekenning van een forfaitaire dagvergoeding op voorwaarde dat deze vergoeding verantwoord is aan de hand van ‘ernstige normen’. De toetsing aan ‘ernstige normen’ houdt in dat het bedrag niet hoger mag zijn dan het bedrag van de vergoedingen die ambtenaren ontvangen. Er moet eveneens bewezen worden dat er effectief dergelijke kosten gemaakt worden en dat het bedrag werd vastgesteld rekening houdend met het effectief aantal verplaatsingen. De forfaitaire dagvergoeding dekt kosten van maaltijden en dranken. Verplaatsingskosten zitten niet in het forfait begrepen en kunnen dus bijkomend op het forfait terugbetaald worden mits uiteraard de nodige verantwoording.

Fiscale tips accountant tarief dividenden

Diverse Regimes Dividenduitkering

Geplaatst op 10/10/2017

Het Belgische fiscale landschap is voortdurend in beweging met als gevolg een opeenstapeling van regimes door diverse besluiten en wetswijzigingen. In de voorbije jaren werd meermaals gesleuteld aan het tarief van de roerende voorheffing, dat 30% bedraagt sinds 1 januari 2017. De stijging in dit tarief heeft een aanzienlijk effect op de belastingdruk bij een dividenduitkering zoals toegelicht in onze nieuwsbrief van 20 februari 2017.

Het tarief van 30% voor dividenduitkeringen is geen unicum. De regering heeft diverse regimes ingevoerd zodat het tarief van de roerende voorheffing kan terugvallen tot 20%, 15% of zelf het oude tarief van 10%. Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de regimes VVPR bis (15%), VVPR ter (13,64%) en de interne liquidatie art. 537 WIB 92 (10%).

Fiscale tips accountant Kortrijk vermogensbelasting

Flash bericht

Geplaatst op 28/07/2017

De vermogensbelasting in Belgie is een feit.

Op de aangehouden tegoeden op effectenrekeningen komt er een taks van 0.15 %. Dit voor effectenrekeningen van meer dan 500 000 euro en op het volledige bedrag. (dus reeds op de eerste euro in dat geval)

Het staat in de sterren geschreven dat die 0.15 % slechts een begin is. Meer dan waarschijnlijk zal dit de volgende jaren stijgen.

Daling vennootschapsbelasting is slechts schijn.

De daling van de vennootschapstarieven betekent niet automatisch dat u minder vennootschapsbelasting zal moeten betalen. Alles moet immers budgetneutraal verlopen.

Daarvoor worden tal van aftrekposten verminderd of geschrapt.

Fiscale tips accountant kortrijk voorzieningen

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Geplaatst op 25/06/2017

In deze bijdrage wensen wij de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken van een fiscaal aftrekbare voorziening voor risico’s en kosten.

In beginsel zijn beroepskosten aftrekbaar, indien zij in het belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Dit betekent dat zij in het belastbare tijdperk werkelijk moeten betaald of gedragen zijn, of een zeker en vaststaand karakter hebben.

Zijn eveneens aftrekbaar, de ‘voorzieningen voor risico’s en kosten, die door ondernemingen worden geboekt om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn’. Deze aftrekbaarheid is voorwaardelijk waarbij de bewijslast bij de belastingplichtige ligt.

Fiscale tips accountant afbraak en heropbouw

Afbraak en heropbouw tegen 6% BTW: wat kan en wat kan niet ?

Geplaatst op 02/05/2017

De afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van woningen geniet in bepaalde Belgische steden het verlaagd btw tarief van 6%. De bedoeling van de maatregel was de bestrijding van de leegstand en de onbewoonbaarheid van oude stadswijken.

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn :

- De afbraak gaat gepaard met de wederopbouw en ze vormen samen één handeling.

- Het gebouw wordt na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning.  Van belang is wel dat er sowieso een woonfunctie aan verbonden is. Kan dus toegepast worden voor een nieuwbouw die maximaal voor 49% beroepsmatig gebruikt zal worden.

- De privé woning is gelegen in een van de 32 bedoelde steden.

- Vooraleer de btw opeisbaar wordt dient de bouwheer (natuurlijk persoon of vennootschap) het aannemingscontract en een afschrift van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw in te dienen bij het btw-controlekantoor waar het gebouw gelegen is. Enkel de bouwheer (m.n. die het gebouw laat afbreken en heroprichten) kan van de gunstregeling genieten.

- De werken zijn uit te voeren door een op het tijdstip van het sluiten van de aannemingsovereenkomst geregistreerde aannemer.

Fiscale tips accountant boekhouder controle

Loopt u dit jaar in het vizier van de fiscus?

Geplaatst op 26/04/2017

In deze nieuwsbrief willen we een artikel weergeven dat op 20.04.2017 verschenen is in De Tijd. De fiscus heeft op zijn website bekendgemaakt wie dit jaar een hoger risico op een controle of een vraag om inlichtingen loopt. Het gaat om particulieren en bedrijven.

PETRA DE ROUCK

Al enkele jaren communiceert de federale overheidsdienst Financiën over de lopende en geplande controleacties. De bedoeling daarvan is iedereen aan te sporen zijn fiscale verplichtingen correct na te komen. Zo hebt u een beter idee van de kans dat u een belastingcontrole zult krijgen of dat de fiscus u bijkomende inlichtingen of documenten zal vragen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen controles bij particulieren en bij ondernemingen.  Naast onderstaande specifieke aandachtspunten voert de fiscus uiteraard nog andere controles uit.

Fiscale tips accountant voorschot BTW

Kwartaalvoorschotten zijn niet meer nodig

Geplaatst op 15/03/2017

De kogel is door de kerk! Vorig jaar kondigde de minister van Financiën aan dat de kwartaalvoorschottenregeling zou worden geschrapt. Ingevolge de administratieve vereenvoudiging werd het Koninklijk Besluit aangepast en zal de schrapping gelden vanaf 1 april 2017. Hierdoor zullen kwartaal- en maandaangevers op gelijke voet behandeld worden voor wat betreft de betaling van de verschuldigde btw.

Dit betekent dat vanaf het tweede kwartaal van dit jaar de kwartaalaangevers, net zoals dit het geval is bij de maandaangevers, de verschuldigde btw die blijkt uit de kwartaalaangifte pas moeten betalen uiterlijk op de indieningsdatum van de aangifte.

Fiscale tips boekhouder accountant dividend

Wijzigingen anno 2017 aan uw uitkeringen uit de vennootschap

Geplaatst op 20/02/2017

Hierna lichten wij de voornaamste wijzigingen vanaf 2017 toe aan uw uitkeringen uit de vennootschap. Deze wijzigingen hebben voornamelijk een invloed op de dividenden en de intresten rekening-courant, dit door de stijging van de algemene roerende voorheffing van 27% naar 30% voor toekenningen vanaf 01.01.2017.

Onderstaand bezorgen wij graag een update van ons overzicht inzake de verschillende vormen van dividenduitkeringen.