Actualiteit - Fiscale Tips - Nieuwsbrief

Hieronder vindt u de meest recente fiscale topics samen met enkele fiscale tips ter optimalisatie van uw onderneming. Als accountant helpen wij u graag verder bij eventuele vragen of opmerkingen. U kan ons hiervoor steeds contacteren.

Fiscale tips accountant boekhouder investeringsaftrek kerst

KMO vennootschappen - het eindejaar 2018 in zicht

Geplaatst op 18/12/2018

Nu het jaar 2018 reeds ver gevorderd is, graag enkele punten die zeker in jullie checklist moeten komen!

1.  Investeringsaftrek 20 %

Een KMO vennootschap kan in het jaar 2018 en 2019 genieten van een investeringsaftrek van 20 %, voor investeringen die rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid die door de vennootschap werkelijk wordt uitgeoefend. (Investeringen gedaan tussen 01.01.2018 en 31.12.2019)

Voor geplande investeringen resteert er aldus nog een dik jaar teneinde deze tijdelijke aftrek niet te verliezen.

Fiscale tips accountant boekhouder voordeel alle aard woning

Voordeel alle aard bewoning: vermenigvuldigingsfactor 2 i.p.v. 3,8

Geplaatst op 22/10/2018

De kogel is door de kerk. De formule voor de berekening van het belastbaar voordeel alle aard bewoning zal in alle gevallen gelijk zijn aan 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met factor 2.

Forfaitair voordeel

Wanneer een bedrijfsleider kosteloos over een woning beschikt, ontstaat er een belastbaar voordeel alle aard bewoning in hoofde van de bedrijfsleider. Dit voordeel alle aard wordt forfaitair bepaald. Er werd echter een onderscheid gemaakt tussen de terbeschikkingstelling door enerzijds rechtspersonen en anderzijds natuurlijke personen.

Het voordeel alle aard bewoning werd forfaitair bepaald op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen. Bij een kosteloze terbeschikkingstelling door een rechtspersoon werd dit bedrag echter verhoogd met een vermenigvuldigingsfactor, die verschillend was al naargelang de hoogte van het kadastraal inkomen: 1,25 bij een kadastraal inkomen kleiner of gelijk aan 745,00 EUR of  3,8 bij een kadastraal inkomen hoger dan 745,00 EUR.

Vele rechtspraak veroordeelde het discriminerend karakter van deze verhoging.

Fiscale tips accountant boekhouder investeringsaftrek

Investeringen na de hervorming vennootschapsbelasting

Geplaatst op 26/06/2018

Enkele van de maatregelen inzake de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting wijzigen aanzienlijk de fiscale regels op investeringen.

1.1. Investeringsaftrek

Voor vaste activa verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2018 en 31.12.2019 (ongeacht de afsluitdatum van het boekjaar) door KMO’s kan onder bepaalde voorwaarden genoten worden van een gewone investeringsaftrek van 20% (in tegenstelling tot 8% in 2017).  Deze maatregel kadert in het doel om de investeringen door KMO’s te stimuleren.

Fiscale tips accountant boekhouder aannemer

Verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers

Geplaatst op 18/05/2018

Vanaf 1 juli 2018 zijn de aannemer, architect en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht om zich te verzekeren inzake de 10-jarige aansprakelijkheid. Hierbij werd de bouwpromotor buiten beschouwing gelaten, deze is niet onderworpen aan de nieuwe verzekeringsplicht.

Fiscale tips accountant boekhouder fiscaalvriendelijk

Fiscaalvriendelijke geldmiddelen uit uw vennootschap: update

Geplaatst op 02/05/2018

1.    Intresten op uw rekening-courant: beperking in derde hervormingsfase

Op de credit rekening-courant in uw vennootschap kunnen intresten worden toegekend die doorgaans hoger zijn dan deze op klassieke privé-beleggingen. Op deze intresten is een roerende voorheffing van 30% van toepassing. De roerende voorheffing is bevrijdend waardoor de intresten niet meer moeten worden aangegeven in de personenbelasting en bijgevolg ook geen basis vormen voor sociale bijdragen.

Fiscale tips accountant boekhouder vennootschapsbelasting

Hervorming vennootschapsbelasting – een greep uit de vele maatregelen.

Geplaatst op 25/01/2018

Op vrijdag 22 december 2017 werd de hervorming vennootschapsbelasting door het Parlement gestemd.  De hervorming maakt deel uit van het zomerakkoord van de regering Michel. Hierbij geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Tariefdaling

Vanaf aanslagjaar 2019 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste start vanaf 01.01.2018) bedraagt het basistarief 29,58% (incl. crisisbijdrage). Het basistarief daalt vanaf aanslagjaar 2021 (en verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste start vanaf  01.01.2020) verder naar 25% (de crisisbijdrage wordt afgeschaft).

Fiscale tips accountant boekhouder zomerakkoord

Zomerakkoord opent perspectieven voor interessante uitkeringen

Geplaatst op 18/12/2017

Het zomerakkoord van de regering Michel brengt een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting met zich mee. De hervorming zal in twee fasen verlopen, 1e fase vanaf aanslagjaar 2019, de 2e fase vanaf aanslagjaar 2021.

Momenteel is nog niets definitief. De wetteksten worden zoals gewoonlijk verwacht in het Staatsblad van
31 december 2017.

De tariefdaling binnen de vennootschapsbelasting is de absolute blikvanger. Vanaf aanslagjaar 2019 bedraagt het basistarief 29,58% (incl. crisisbijdrage). Het basistarief daalt vanaf aanslagjaar 2021 verder naar 25%. (met afschaffing crisisbijdrage)

Fiscale tips accountant dagvergoeding

Uw forfaitaire dagvergoeding vanaf september 2017

Geplaatst op 22/10/2017

Vanaf september 2017 wijzigen de toekenningsvoorwaarden voor binnenlandse dagvergoedingen aan ambtenaren. Aangezien deze regelgeving als een ‘ernstige norm’ wordt aanvaard voor de toekenning van dagvergoedingen in de privé sector, heeft dit uiteraard ook een impact op de dagvergoedingen die een vennootschap betaalt aan haar werknemer of bedrijfsleider.

Een werknemer of bedrijfsleider kan de beroepsmatige kosten werkelijk laten (terug)betalen door de vennootschap. Hiertoe is een volledige verantwoording vereist en moet bijgevolg voor elke uitgave een bonnetje of ticket voorhanden zijn. Er kan eveneens geopteerd worden voor de toekenning van een forfaitaire dagvergoeding op voorwaarde dat deze vergoeding verantwoord is aan de hand van ‘ernstige normen’. De toetsing aan ‘ernstige normen’ houdt in dat het bedrag niet hoger mag zijn dan het bedrag van de vergoedingen die ambtenaren ontvangen. Er moet eveneens bewezen worden dat er effectief dergelijke kosten gemaakt worden en dat het bedrag werd vastgesteld rekening houdend met het effectief aantal verplaatsingen. De forfaitaire dagvergoeding dekt kosten van maaltijden en dranken. Verplaatsingskosten zitten niet in het forfait begrepen en kunnen dus bijkomend op het forfait terugbetaald worden mits uiteraard de nodige verantwoording.

Fiscale tips accountant tarief dividenden

Diverse Regimes Dividenduitkering

Geplaatst op 10/10/2017

Het Belgische fiscale landschap is voortdurend in beweging met als gevolg een opeenstapeling van regimes door diverse besluiten en wetswijzigingen. In de voorbije jaren werd meermaals gesleuteld aan het tarief van de roerende voorheffing, dat 30% bedraagt sinds 1 januari 2017. De stijging in dit tarief heeft een aanzienlijk effect op de belastingdruk bij een dividenduitkering zoals toegelicht in onze nieuwsbrief van 20 februari 2017.

Het tarief van 30% voor dividenduitkeringen is geen unicum. De regering heeft diverse regimes ingevoerd zodat het tarief van de roerende voorheffing kan terugvallen tot 20%, 15% of zelf het oude tarief van 10%. Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de regimes VVPR bis (15%), VVPR ter (13,64%) en de interne liquidatie art. 537 WIB 92 (10%).

Fiscale tips accountant Kortrijk vermogensbelasting

Flash bericht

Geplaatst op 28/07/2017

De vermogensbelasting in Belgie is een feit.

Op de aangehouden tegoeden op effectenrekeningen komt er een taks van 0.15 %. Dit voor effectenrekeningen van meer dan 500 000 euro en op het volledige bedrag. (dus reeds op de eerste euro in dat geval)

Het staat in de sterren geschreven dat die 0.15 % slechts een begin is. Meer dan waarschijnlijk zal dit de volgende jaren stijgen.

Daling vennootschapsbelasting is slechts schijn.

De daling van de vennootschapstarieven betekent niet automatisch dat u minder vennootschapsbelasting zal moeten betalen. Alles moet immers budgetneutraal verlopen.

Daarvoor worden tal van aftrekposten verminderd of geschrapt.